Termes et Conditions

ENGLISH:

1 These conditions apply to all booking agreements between a client and Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen), and also prevail if the client uses other general conditions, unless other conditions are agreed on in writing.

The model may use the photographs and make them public for promotional purposes of her work as a model, provided that the name Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) is the maker of the photographs. Any other publication of the photographs by the model without the written permission of Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) is not permitted. The use of the photos on pornographic sites (despite the fact that the photos do not have such content) is not allowed under any circumstances. Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) is also not obliged to provide the unused photo material to the model.

3 Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) has the undivided copyright of the photographs, including the right to disclosure. Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) has the right to use the photos to promote his work on his website, portfolio (folder with prints), photo exhibitions (internet or other). Commercial publications in large quantities (over  a 100) take place after consultation with the model, after which a fee is agreed if applicable. At all times Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) will not harm the model or damage her / his name. For collectors in which the model is part of a larger whole, no contact has to be included.

4 If one of the parties wishes to proceed to publication etc, other than under the previous agreement, this is only permitted after the other party has expressly given written permission and / or agreement has been reached in writing on the financial compensation.

5 Violation or non-compliance with these terms and conditions of both Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) and the model gives the right to compensation, in accordance with the stipulations and the rules of the law currently applicable in the Netherlands. By sending an e-mail with agreement, these terms and conditions will apply.

6 In connection with the privacy policy applicable in the Netherlands, the details of the model will never be provided to third parties without permission.

7 Third parties must submit a written request at any time to use the photos. Without agreement the defendant must remove the photo material within 48 hours. If not, legal proceedings will follow.

8 In the case of models under 18, also an agreement of guardian or parent.

 

DUTCH:

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingsovereenkomsten tussen een opdrachtgever en Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen), en prevaleren ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Het model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar werk als model, mits onder vermelding van de naam Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) als maker van de foto’s. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder schriftelijke toestemming van Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) is niet toegestaan. Het gebruik van de foto’s op pornografische sites (ondanks dat de foto’s niet een dergelijke inhoud hebben) is in geen enkel geval toegestaan. Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) is ook niet verplicht het ongebruikte fotomateriaal aan het model te verstrekken.

3 Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) heeft het recht de foto’s te gebruiken om zijn werk te promoten op zijn website, portfolio (map met prints), fototentoonstellingen (internet of anders). Commerciële publicaties in grote oplagen (boven de 100) vinden plaats na overleg met model, waarna indien van toepassing een vergoeding afgesproken wordt. Ten alle tijden zal Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) bij publicaties het model niet benadelen of haar/zijn naam schaden. Voor verzamelwerken waarin het model een gedeelte is van een groter geheel hoeft geen contact te worden opgenomen.

4 Indien een van beide partijen tot publicatie etc, anders dan onder voorgaande afgesproken wil overgaan is dit pas toegestaan nadat de ander nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend en/of er schriftelijk overeenstemming is over de financiële vergoeding.

5 Overtreding of niet nakomen van deze voorwaarden van zowel Owen Leen (Je m’appelle Owen Leen) als het model geeft recht op een schadevergoeding, conform de bepalingen en de regels van het op moment in Nederland geldend recht. Door middel van het versturen van een e-mail met akkoord zullen deze voorwaarden en condities van toepassing zijn.

6 In verband met het privacy beleid in Nederland geldend recht zullen de gegevens van het model nooit en te nimmer zonder toestemming verstrekt worden aan derden.

7 Derden dienen te allen tijde een schriftelijk verzoek in te dienen om de foto’s te mogen gebruiken. Zonder akkoord dient de gedaagde het foto materiaal binnen 48 uur te verwijderen. Gebeurd dit niet, volgt er een gerechtelijke procedure.

8 In het geval van modellen onder de 18 gaarne ook een akkoord van voogd of ouder.